ดร.กำไร วรนุช
หัวหน้าภาควิชา
การศึกษาทั่วไป / อาจารย์

รศ.ดร.สุพัฒน์ มูลสิน
อาจารย์ 

ผศ.ฐิติพงษ์ คำเคนทรงพานุช
อาจารย์ 

ดร.บุญส่ง ดิษมังคล้อ 
อาจารย์

ผศ.ดร.ยศศิริ ยศธร
อาจารย์

อาจารย์อรวิภา ดุรงค์ธรรม
อาจารย์

อาจารย์เบญจรัตน์ สัจกุล
อาจารย์

ดร.รุ่งนภา ธาตุไพบูลย์
อาจารย์

อาจารย์กฤตนันท์ เพ็ญศิริสมบูรณ์ อาจารย์

อาจารย์สุนาทะ พงศเกียรติ
อาจารย์

อาจารย์สุธีรา แสนมนตรีกุล
อาจารย์

อาจารย์จุฑารัตน์ เทียนบูชา
อาจารย์

ผศ.ดร.ปรัชญา ตั้งจิตสมบูรณ์
อาจารย์

อาจารย์เอสรา มงคลชัยชนะ
อาจารย์

อาจารย์นันทพัทธ์ จรัสฐิติกุลชัย
อาจารย์

อาจารย์สรณัฐ คำดี
อาจารย์

อาจารย์วศินีทิพย์ เรนวาลี
อาจารย์

ดร.กนกพจน์ ค้าขาย
อาจารย์

อาจารย์นิพิฐพนธ์ เชื้อโชติ
อาจารย์

รศ.ดร.สำราญ ผลดี
อาจารย์