ยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การเป็นสถาบันวิชาการแห่งกรุงเทพมหานคร 

          กลยุทธ์ ๑.พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยทางด้านการปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ สาธารณภัย เทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ อาชีวอนามัย วิทยาศาสตร์ประยุกต์และสังคมศาสตร์ กับหน่วยงานในสังกัด กรุงเทพมหานคร องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

          กลยุทธ์ ๑.เป็นคลังความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เทคโนโลยีทางการแพทย์และ ความปลอดภัย ที่ครอบคลุมด้าน อาชีวอนามัย (Occupational Health Safety)  สิ่งแวดล้อม (Environmental Safety) ความปลอดภัยในอาหาร (Food Safety) ที่มีบริบทเฉพาะของเขตเมือง เพื่อสนับสนุนข้อมูลวิชาการแก่ กรุงเทพมหานคร องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  และ เป็นแหล่งอ้างอิงให้กับมหานครอื่นๆ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ผู้นำความเปลี่ยนแปลงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ

          กลยุทธ์ ๒.  ผลิตงานวิจัย นวัตกรรม แนวทางปฏิบัติ ที่มีผลกระทบสำคัญ สามารถเป็นต้นแบบในการนำมาใช้พัฒนาระบบบริการสุขภาพเขตเมือง เพิ่มความปลอดภัยในสถานประกอบการและโรงพยาบาล ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีเป้าหมาย  “Patient  People Personel Safety”

          กลยุทธ์ ๒. สามารถค้นหาปัญหารูปแบบใหม่ๆ ที่มีผลกระทบด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยของประชาชนในเขตเมือง และสามารถเสนอแนวทางป้องกัน เตือนภัย หรือแก้ไข ได้ทันต่อสถานการณ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  ตอบสนองความต้องการของกรุงเทพมหานคร ชุมชนเขตเมือง และนโยบายชาติ

          กลยุทธ์ ๓.จัดการศึกษาและฝึกอบรมเพื่อให้บัณฑิตและบุคลากรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในศาสตร์เขตเมืองโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่ตอบสนองความต้องการของกรุงเทพมหานคร ชุมชนเขตเมืองและประเทศชาติ เช่น ด้านปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ การจัดการสาธารณภัยในเขตเมือง (Urban Disaster Management) เทคโนโลยีทางการแพทย์และห้องผ่าตัด ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานพยาบาล ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

          กลยุทธ์ ๓.บูรณาการ งานวิจัย การบริการวิชาการ การเรียนการสอน การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้เกิดกิจกรรม หรือโครงการที่ตอบสนองปัญหาของเขตเมืองและสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของโลก โดยชุมชนมีส่วนร่วม และเกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนในชุมชน

แนวทางการบริหาร


"วางรากฐาน
เดินงานโดยเทคโนโลยี
บรรยากาศดีคนมีสุข
ทุกระดับ กำกับคุณธรรม"
๑. วางรากฐาน และพัฒนาระบบการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ให้เข้มแข็ง มีความคล่องตัว ลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็น เพื่อให้สามารถตอบสนองภารกิจและการแก้ไขปัญหาของคณะฯได้อย่างรวดเร็ว

๒. เดินงานโดยเทคโนโลยี ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการขับเคลื่อนระบบที่สำคัญในองค์กร เช่น การบริหารจัดการฐานข้อมูล การวางแผนงาน การวิเคราะห์ผล การเรียนการสอน การบริการวิชาการและการวิจัย

๓. บรรยากาศดี คนมีสุข สร้างค่านิยมและบรรยากาศการทำงานที่ให้เกียรติซึ่งกันและกัน มุ่งเน้นความสำเร็จของการทำงานเป็นทีมมากกว่าส่วนบุคคล ดูแลให้บุคลากรในคณะฯมีความสุข ผูกพันต่อองค์กร สามารถแสดงศักยภาพของตนเองได้เต็มที่ และไม่หยุดพัฒนาตนเอง

๔. ทุกระดับ กำกับคุณธรรม ตั้งเป้าหมายให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพเป็นองค์กรคุณธรรม โดยเน้นด้านจิตสาธารณะ ซื่อสัตย์ พอเพียง และหัวหน้างานทุกระดับบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล