การดำเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ว่าด้วยการศึกษาฯ กรณีที่ให้นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ขั้นตอนการดำเนินการลาออกนักศึกษาและแบบคำร้อง นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดเอกสารด้านล่าง เพื่อกรอกข้อมูลและนำส่งฝ่ายทะเบียนและประมวลผล

 

กดลิ้งค์เพื่อดาวโหลดเอกสาร → คำร้องขอลาออกสำหรับนักศึกษา