รศ.พญ.ธนาทิพย์ ตันติวัตนะ

คณบดี

ผศ.ดร.สุพัฒน์ มูลสิน

รองคณบดี

                                                                                

 

 

 

 

 

ผศ.ดร.อารียา จิรธนานุวัฒน์อาจารย์ฐิติพงษ์ คำเคนทรงพานุช

ผู้ช่วยคณบดีผู้ช่วยคณบดี