บุคลากร

1. แบบคำขอบรรจุและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย

2. สัญญาทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

3. สัญญาการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชรายปี

4. สัญญาการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 3 ปี

5. สัญญาการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 5 ปี

6. ตัวอย่างคู่มือการปฏิบัติงาน

7. แบบขอใบรับรอง

8. แบบใบลาพักผ่อน

9. แบบใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัว

10. แบบฟอร์มลาออกของบุคคลภายนอก

11.แบบฟอร์มขอปฏิบัติงานนอกเวลา

การยืมคืนพัสดุการยืมระหว่างส่วนงาน
1. หลักเกณฑ์และวิธีการยืมพัสดุของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

2. ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มการยืมระหว่างส่วนงาน

3. แบบฟอร์มการยืมระหว่างส่วนงาน