26Oct/18

เชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย

เชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย

16Oct/18

ขั้นตอนการดำเนินการขอลาออกของนักศึกษา/แบบคำร้อง

                การดำเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ว่าด้วยการศึกษาฯ กรณีที่ให้นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ขั้นตอนการดำเนินการลาออกนักศึกษาและแบบคำร้อง นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดเอกสารด้านล่าง เพื่อกรอกข้อมูลและนำส่งฝ่ายทะเบียนและประมวลผล   กดลิ้งค์เพื่อดาวโหลดเอกสาร → คำร้องขอลาออกสำหรับนักศึกษา