22Nov/18

เชิญชวนบุคลากรของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชส่งโครงร่างการวิจัยและนวัตกรรม

เชิญชวน บุคลากรของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชส่งโครงร่างการวิจัยและนวัตกรรม ในหัวข้อ “Lifestyle modification for healthy urban living”  (การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสำหรับการใช้ชีวิตในเมืองอย่างมีสุขภาพที่ดี)  เพื่อขอรับทุนสนับสนุนในวงเงิน 5,000,000 บาท ประจำปี 2562  โครงการวิจัยหรือนวัตกรรมที่เสนอขอรับทุนต้องมีลักษณะ ดังนี้ ♦ อยู่ภายใต้หัวข้อ Lifestyle modification for healthy urban living: การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสำหรับการใช้ชีวิตในเมืองอย่างมีสุขภาพที่ดี ♦ เป็นชุดโครงการวิจัยหรือนวัตกรรม ♦ เป็นโครงการวิจัยหรือนวัตกรรมที่สามารถนำผลมาประยุกต์ใช้ได้จริง ♦ สามารถเสนอขอได้ทั้ง โครงร่างการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยของส่วนงานแล้ว และโครงร่างการวิจัยที่ยังไม่ได้ดำเนินการผ่านการพิจารณาจริธรรมการวิจัย ในรูปแบบRead More…

26Oct/18

เชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย

เชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย

16Oct/18

ขั้นตอนการดำเนินการขอลาออกของนักศึกษา/แบบคำร้อง

                การดำเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ว่าด้วยการศึกษาฯ กรณีที่ให้นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ขั้นตอนการดำเนินการลาออกนักศึกษาและแบบคำร้อง นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดเอกสารด้านล่าง เพื่อกรอกข้อมูลและนำส่งฝ่ายทะเบียนและประมวลผล   กดลิ้งค์เพื่อดาวโหลดเอกสาร → คำร้องขอลาออกสำหรับนักศึกษา