ระเบียบการใช้งานแบบฟอร์มบันทึกการเข้าร่วมโครงการที่มุ่งจิตอาสา

  1. กรอกข้อมูลด้วยลายมือตัวบรรจง
  2. เมื่อดำเนินการโครงการ /กิจกรรม ที่เป็นประโยชน์สาธารณะ โปรดให้ผู้รับผิดชอบโครงการ / กิจกรรมดังกล่าว ลงนามรับรองภายใน 3 วัน นับแต่วันดำเนินโครงการ/กิจกรรม ดังกล่าว

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มบันทึกการเข้าร่วมโครงการที่มุ่งจิตอาสา

WORD                                                               PDF

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *