เชิญชวน บุคลากรของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชส่งโครงร่างการวิจัยและนวัตกรรม
ในหัวข้อ Lifestyle modification for healthy urban living” 
(การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสำหรับการใช้ชีวิตในเมืองอย่างมีสุขภาพที่ดี) 
เพื่อขอรับทุนสนับสนุนในวงเงิน 5,000,000 บาท ประจำปี 2562
 โครงการวิจัยหรือนวัตกรรมที่เสนอขอรับทุนต้องมีลักษณะ ดังนี้
♦ อยู่ภายใต้หัวข้อ Lifestyle modification for healthy urban living: การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสำหรับการใช้ชีวิตในเมืองอย่างมีสุขภาพที่ดี
♦ เป็นชุดโครงการวิจัยหรือนวัตกรรม
♦ เป็นโครงการวิจัยหรือนวัตกรรมที่สามารถนำผลมาประยุกต์ใช้ได้จริง
♦ สามารถเสนอขอได้ทั้ง โครงร่างการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยของส่วนงานแล้ว และโครงร่างการวิจัยที่ยังไม่ได้ดำเนินการผ่านการพิจารณาจริธรรมการวิจัย ในรูปแบบ Concept Paper
ผู้สนใจส่งข้อเสนอโครงการ
♦ ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ เว็บไซต์มหาวิทยาลัย หัวข้อวิจัย หัวข้อย่อยทุนวิจัย/งานวิจัย หรือ สแกน QR Code และส่งต้นฉบับพร้อมสำเนา 14 ชุด ผ่านหัวหน้าส่วนงาน ภายในวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายส่งเสริมการวิจัย สำนักงานอธิการบดี โทร. 0 2244 3848 หรือ lineID research.nmu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *