23Aug/23

ภาพกิจกรรมจับเข่าคุยครั้งที่ 4 14 ก.ค. 66

อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ และผู้สนใจ โดยเป็นกิจกรรมเพื่ออบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ว่าด้วยการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2566

22Aug/23

ภาพโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านศาสตร์การสอน LV2

จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ ด้านศาสตร์การสอน Level 2 (Intermediate Education Training) โดยสถาบันนวัตกรรมและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล วัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการพัฒนาอาจารย์ให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับการเรียนการสอนของตนเอง และเป็นการเพิ่มพูนความรู้ใหม่ให้อาจารย์จัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพอาจารย์์ โดยมีอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพลงทะเบียนเข้าอบรม จำนวน 45 คน และอาจารย์ภาควิชารังสีเทคนิค คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล เข้าอบรม จำนวน 4 คน

22Aug/23

ภาพบรรยากาศศึกษาดูงานการบริหารการจัดการหลักสูตร

ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการการแพทย์สาธารณสุข กาญจนาภิเษก ขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงานการบริหารจัดการ หลักสูตรปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา 

22Aug/23

ภาพโครงการนำเสนอผลงานการฝึกงาน 04 ส.ค. 2566

วันที่ 4 สิงหาคมที่ผ่านมา นักศึกษาของภาควิชา อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานพยาบาล ได้นำเสนอผลงานการฝึกงานในสถานประกอบการ

22Aug/23

โครงการขับขี่ปลอดภัย 16 สค 2566

เมื่อวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา ภาควิชาเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เรื่อง อบรมการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย (Safety Riding) ณ ห้อง TWP -409 ชั้น 4 อาคารทิวากรวงศ์ประวัติ 

22Aug/23

โครงการมอบชุดปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2566

โครงการมอบชุดปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2566วันที่ 17 สิงหาคม 2566 ทางสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ธนาทิพย์ ตันติวัตนะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ เป็นประธานเปิดโครงการมอบชุดปฏิบัติการ ณ ห้องบรรยาย KSS – 801 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

27Jul/23

ขอแสดงความยินดีกับ

1. อาจารย์จุฬณี สังเกตชนสังกัดภาควิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์และสาธารณภัยให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช2. อาจารย์ธีตา ศรีคชสังกัดภาควิชาเทคโนโลยีสุขภาพให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 7/2566 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566