ตัวอย่างการเขียนบรรณานุกรมแบบ APA

กรณีตีพิมพ์ใน Proceedings

Prasopkittikun, T. (2002, March). The determinants of competent parenting among Thai mothers in providing preterm infants’ home environment. Paper presented at the meeting of the International Conference on Traditions, Evidence and Innovations in Nursing, Phuket, Thailand.

กรณีตีพิมพ์ใน Journal

Wongwailikhit, K. & Sripoomwattana, N. (2013). An Efficient Simple Method for the Synthesis of Copper (I) Oxide Hollow microspheres with Assistance of Polyoxyethlenonylphenyther. Asoan Journal of Chemistry. Vol.25.

คำอธิบาย

การวิจัยเป็นพันธกิจหนึ่งที่สำคัญของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา การดำเนินงานตามพันธกิจอย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จนั้น สามารถพิจารณาได้จากผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพและมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวางจากการเปรียบเทียบจำนวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์และจำนวนผลงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติกับจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำงานวิจัยที่เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนำเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับชาติ ที่มีกองบรรณาธิการจัดทำรายงาน หรือคณะกรรมการ จัดประชุม ประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น ๆ นอกสถาบันเจ้าภาพอย่างน้อยร้อยละ 25

งานวิจัยที่เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนำเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติ ที่มีกองบรรณาธิการจัดทำรายงาน หรือคณะกรรมการจัดประชุมประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น ๆ จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 25

การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้นำเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบรูณ์ ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้

งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของ สมศ.

งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ได้แก่ ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) หรือฐานข้อมูล ISI Web of Science (Science Citation Index Expand, Social Sciences Citation Index, Art and Humanities Citation Index) หรือฐานข้อมูล Scopus หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของ สมศ.

 

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่

O บทความวิจัยที่มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (National Conference) ค่าน้ำหนัก 0.20
O บทความวิจัยที่มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (Inter Conference) ค่าน้ำหนัก 0.40
O บทความวิจัยที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai – Journal Citation Index Centre: TCI) กลุ่ม 2 หรือเทียบเท่า ค่าน้ำหนัก 0.60
O บทความวิจัยที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai – Journal Citation Index Centre: TCI) กลุ่ม 1 หรือ มีการตีพิมพ์ในสารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) หรือปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI หรือ Scopus Q3 Q4 หรือ เทียบเท่า ค่าน้ำหนัก 0.80
O บทความวิจัยที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai – Journal Citation Index Centre: TCI) กลุ่ม 1 หรือ มีการตีพิมพ์ในสารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) หรือปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI หรือ Scopus Q1 Q2 หรือ เทียบเท่า ค่าน้ำหนัก 1.00

ผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่

O งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online ค่าน้ำหนัก 0.20
O งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่ในระดับสถาบัน ค่าน้ำหนัก 0.40
O งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่ในระดับชาติ ค่าน้ำหนัก 0.60
O งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ ค่าน้ำหนัก 0.80
O งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน / นานาชาติ ค่าน้ำหนัก 1.00

 

แบบฟอร์มสำหรับงานวิจัย

แบบฟอร์ม วทส.วจ.1 – การขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการนำเสนอผลงานวิชาการ/งานวิจัยในการประชุมวิชาการ

WORD             PDF

แบบฟอร์ม วทส.วจ.2 – การขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ

WORD             PDF

แบบฟอร์ม ขอรับทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการ (เอกสารแนบท้าย วทส.วจ.2)

PDF

แบบฟอร์ม วทส.วจ.3 – ขอรับรางวัลการตีพิมพ์บทความวิจัย

WORD             PDF

แบบฟอร์ม วทส.วจ.4 – ใบแบ่งสัดส่วนผลงานวิชาการ / งานวิจัย

WORD             PDF

แบบฟอร์ม วทส.วจ.5 – สรุปข้อมูลการเผยแพร่ผลงานวิชาการ และผลงานวิจัย

WORD             PDF