ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิตรวจร่างกายฯ
รอบที่ 1/2565
อ่านประกาศเพิ่มเติมที่ https://bit.ly/3I1TQZE
แบบฟอร์มตรวจร่างกาย http://bit.ly/3abBp5D
ทั้งนี้ ลำดับจริงของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
และพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ต้องยืนยันการเข้ารับการตรวจร่างผ่านแบบฟอร์ม https://bit.ly/3JQN0YP
ภายในวันที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 17.00 น.
สำหรับหลักสูตรอื่นๆ มหาวิทยาลัย
จะแจ้งกำหนดการส่งผลการตรวจร่างกายอีกครั้ง
ก่อนเปิดภาคการศึกษา
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โทร 02 244 3154
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โทร 02 241 6500 ต่อ 8310
งานรับสมัครมหาวิทยาลัย โทร 064 653 8054