การประชุมเพื่อพัฒนารายวิชาของภาควิชาการศึกษาทั่วไปตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา
ตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาพ.ศ.๒๕๕๗ เพื่อกำกับและติดตามการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ในปีการศึกษาถัดไปให้ได้คุณภาพและมาตรฐานตามที่กำหนด