เพื่อให้อาจารย์มีความรู้ความเข้าใจการกำหนดผลการเรียนรู้ของรายวิชาให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา