เพื่อให้นักศึกษาปัจจุบันได้ทราบแนวทางและการเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกปฏิบัติงาน
และเพื่อสร้างสายสัมพันธ์อันดีและสร้างเครือข่ายระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ