เพื่อให้อาจารย์ประจำหลักสูตรได้รับทราบผลการเรียนระหว่างภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ของนักศึกษาอีกทั้งเป็นการกำกับ ติดตาม และดูแลนักศึกษาที่มีความเสี่ยงทางการศึกษาร่วมกับอาจารย์ผู้สอนนำไปสู่แนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาให้กับนักศึกษาต่อไป